തയ്യല്‍ പരിശീലനം - 30 ദിവസം - മെയ്‌ 2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 8157877977/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി - വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാത്രം - 17.05.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9496134220/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പരിപാടികള്‍
Training on Garment making - 30 days, May 2019- Contact 0496-2666041/ 8157877977 Fee Rs.500
Training programme on ornamental fish culture for school students (Age group: 13 to 21 years) 17.05.2019 Contact 0496-2666041/ 9496134220
Scheduled programmes