തെങ്ങിന്‍റെ രോഗ കീട നിയന്ത്രണവും, വളപ്രയോഗവും (ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം - ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്‌), 07.07.2020, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 9567804551(Whatsapp) എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക
ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി (ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം - ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്‌), 17.07.2020, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 9496134220 (Whatsapp) എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക
ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയും രോഗ കീടനിയന്ത്രണവും (ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം - ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്‌), 18.07.2020, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 9447565549 (Whatsapp) എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക
പാല്‍ സംസ്കരണം (ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം - ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്‌), 20.07.2020, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി -8157877977 (Whatsapp) എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക
കൂണ്‍ സംസ്കരണം (ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം - ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്‌), 23.07.2020, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി -8157877977 (Whatsapp) എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക
ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പരിപാടികള്‍
Nutrient, Pest and Disease management coconut - Online training using google meet, 07.07.2020. Contact 9567804551 (Whatsapp) for registration.
Freshwater edible fish culture (Online training using google meet), 17.07.2020. Contact 9496134220 (Whatsapp) for registration.
Organic cultivation and plant protection aspects in vegetable crops (Online training using google meet), 18.07.2020. Contact 9447565549 (Whatsapp) for registration.
Milk processing (Online training using google meet), 20.07.2020. Contact 8157877977 (Whatsapp) for registration.
Mushroom processing (Online training using google meet), 23.07.2020. Contact 8157877977 (Whatsapp) for registration.
Scheduled programmes