കോഴി വളര്‍ത്തല്‍, 07.08.2019, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ബ്രോയിലര്‍ ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (സംസ്ഥാനതലം), 12 മുതല്‍ 14.08.2019 വരെ, ഫീസ്‌: 1000 രൂപ - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
കാട വളര്‍ത്തല്‍, 20.08.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പരിപാടികള്‍
Poultry farming. 07.08.2019.- Contact 0496-2666041/ 9446890889 for registration
Paid training programme Broiler goat rearing (State level), 12 to 14.08.2019, Fee: Rs. 1000 (including food) Contact 0496-2666041/ 9446890889
Quail rearing, 20.08.2019, Contact 0496-2666041/ 9446890889
Scheduled programmes