തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലന പരിപാടി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന്നു, പുതുക്കിയ തിയ്യതി ഉടന്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ് - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9567804551/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി, 10 മുതല്‍ 12.07.2019 വരെ, ഫീസ്‌: 750 രൂപ - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9496134220/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പരിപാടികള്‍
Training on beekeeping postponed. New date will be published shortly.- Contact 0496-2666041/ 9567804551
Paid training programme on breeding and culture of ornamental fishes, 10 to 12.07.2019, Fee: Rs. 750 (including food) Contact 0496-2666041/ 9496134220
Training programme on Basics of plant propagation, 19.06.2019 Contact 0496-2666041/ 9447565549
Scheduled programmes